Disc

Det som hotar

På en övergripande nivå kan vi sortera in det som hotar i olyckor, kriser och krig, eller väpnat angrepp. Det senare har aktualiserats i samband med att regeringen har beslutat att återuppta den nationella försvarsplaneringen och bland annat ge MSB uppdraget att arbeta med att utveckla civilt försvar.

I en nationell riskbedömning har 27 allvarliga risker identifierats. Dessa kan skapa allvarliga störningar i samhället om de inträffar.

 1. Pandemi
 2. Kärnkraftsolycka
 3. Störningar i transporter
 4. Störningar i elektroniska kommunikationer
 5. Störningar i elförsörjningen
 6. Störningar i drivmedelsförsörjningen
 7. Stöld av/oriktig information
 8. Dammbrott
 9. Isstorm
 10. Social oro med våldinslag
 11. Väpnat våld i skolmiljö
 12. Terrorhandling
 13. Förorenat dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp)
 14. Förorenat dricksvattentäkt (biologisk kontaminering)
 15. Solstorm
 16. Värmebölja
 17. Storm
 18. Svaveldimma
 19. Epizooti
 20. Brand i särskilda objekt
 21. Fartygkollision
 22. Översvämning av vattendrag
 23. Ras och skred
 24. Störningar i livsmedelsförsörjningen
 25. Kemikaliespridning via bomb
 26. Rymdskrot
 27. Väpnat angrepp
Disc

Det som ska skyddas

Riksdag och regering har beslutat att vissa värden i samhället ska skyddas. Dessa värden är människors liv och hälsa, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljön och ekonomiska värden och nationell suveränitet.

people

Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare som uppehåller sig utomlands. Liv och hälsa omfattar psykisk och fysisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt (till exempel anhöriga) av en händelse eller ett skeende. Skyddsvärdet omfattar även de människor som innefattas i EU:s solidaritetsklausul samt på global nivå de människor som innefattas i internationellt katastrofbistånd.

Demokrati

Omfattar människors tilltro till demokration och rättstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.

people

Omfattar funktionalitet och kontinuitet i det som starkt påverkar det dagliga livet för enskilda personer, företag och andra organisationer (fysiska och juridiska personer).

people

Omfattar miljön beskrivet som mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer (av människan skapade och påverkade miljöer i naturen) samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Det omfattar också ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

people

Omfattar kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter.

Disc

Den förmåga som ska skapas

För att skydda det som ska skyddas mot det som hotar, behövs det en förmåga i samhället. På en övergripande nivå kan vi här tala om en förmåga att förebygga händelser och en förmåga att hantera händelser.

skill-prevent

Förebygga olyckor, kriser och krig

Det finns en förmåga i samhället att förebygga uppkomsten av händelser som ger skadeverkningar och kan karaktäriseras som olycka, kris eller krig. I förmågan ingår att kunna motstå allvarliga påfrestningar och störningar.

skill-handle

Hantera olyckor, kriser och krig

Det finns en förmåga i samhället att genom planering och andra förberedelser påbörja, eller medverka i hanteringen av en olycka, kris eller krig och genomföra åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade, samt i möjligaste mån återställa skadade strukturer eller individer till ett normaltillstånd. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till aktörer i andra länder.

Visa alla förebyggande- och hanterings-stöd
Disc

De som ska agera

Förmågan utvecklas hos och bärs upp av dem som ska agera – aktörerna. Inom ramen för arbetet med samhällsskydd och beredskap omfattar det den offentliga förvaltningen, näringslivet, det civila samhället, den enskilde individen. Aktörerna befinner sig på olika ansvarsnivåer i samhället: lokal, regional, nationell, EU och internationell nivå.

books

Det omfattar kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter, inklusive universitet och högskolor samt motsvarande organ på EU-nivå.

books

Det omfattar alla privata aktörer och som dels har ett ansvar för den egna verksamheten, till exempel avseende en säker arbetsmiljö och skydd vid farlig verksamhet, men också har resurser som kan bidra till att förebygga och/eller hantera olika händelser.

books

Det inbegriper frivilligorganisationer och andra ideella föreningar.

books

Det handlar om den enskilde och vad den utifrån sina förutsättningar kan göra för att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig.

Disc

Styrinstrument

Styrinstrument handlar om hur vi som arbetar inom samhällsskydd och beredskap kan påverka utvecklingen, så att förmågan i samhället ökar. Det finns olika slags styrinstrument, eller verktyg för att påverka. Det är lagar och regler, ekonomiska styrmedel och kunskapsstyrning.

Lagar och regler

Det omfattar författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och tillsyn för att följa upp lagar och regler.

Ekonomiska styrmedel

Det omfattar finansiella förutsättningar för att bedriva verksamhet, exempelvis skatter, bidrag, böter och anslag.

Kunskapsstyrning

Det handlar om att påverka förhållningssättet till ”samhällsskydd och beredskap”. Goda exempel, information, utbildning, övning med mera.

Se exempel

Vi har satt ihop tre exempel för att hjälpa dig förstå hur du kan använda detta verktyg.

IT Driftstörning
Exempel 2

Driftstörning hos stor IT-leverantör

Se exempel

Hantera olyckor, kriser och krig

Du har nu varit inaktiv i 3 minuter.
Tryck på skärmen för att fortsätta!

Utforska området
Samhällsskydd och beredskap

Starta

Introduktion

Starta